ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLERYüksek Lisans Tezli: Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlayan ve bu doğrultuda ilgili alanda özgün bir tez hazırlamasını sağlayan lisansüstü eğitim türüdür. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için öncelikle adayların lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.  Ayrıca, diploma eğer yurt dışından alınmışsa, lisans diplomasının denkliği Yüksek ÖğretimKurulu’nca onaylanmış olmalıdır. Bu programın diğer bir başvuru koşulu ise ALES‘tir. Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Programın eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Ders dönemi 2 yarıyıldır. Detaylı bilgi için https://www.toros.edu.tr/icerik/lisansustu-egitim-enstitusu-yonetmelikler

Yüksek Lisans Tezsiz: Öğrencinin bilgilere erişme,araştırılmış bilgililerin kazandırılması ve mevcut bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını sağlayan ve bu doğrultuda 10 ders ve bir dönem sonu projesinden oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için öncelikle adayların lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir Bu programa başvuru için ALES koşulu aranmaz. Programın eğitim süresi 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Ders dönemi 2 yarıyıldır. Detaylı bilgi için: https://www.toros.edu.tr/icerik/lisansustu-egitim-enstitusu-yonetmelikler

Doktora: Üniversitelerin verdiği en yüksek düzeyde akademik eğitim türüdür. Doktora eğitimi; akademik düzeyde araştırma yapabilme, ilgili konularda bilimsel yorum ve sentez yapabilme yetisini en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır. Doktora eğitimde adaydan ilgili alana bilimsel açıdan bir yenilik getirme, yöntem geliştirme veya mevcut bilimsel yöntemleri ilgili alana uygulama yetkinlikleri beklenmektedir. 

Bütünleşik Doktora Programı: Bütünleşik Doktora lisans mezunlarına tezli yüksek lisans yapmadan direk olarak Doktora programına başlamalarına olanak sağlayan bir doktora türüdür. Bütünleşik Doktora programları süresi 5 yıldır. Bütünleşik Doktora programına başvuru için; Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 puan almış olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan almış olmalıdırlar (Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55.00 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır). Ayrıca; Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavların birinden 55,00 koşulu aranır. 

Bilimsel Hazırlık Programı: Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilmiş olan öğrencilere Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlara uygulanır. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde en az dört, en çok sekiz derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz.  Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla iki ders alabilir. Bilimsel Hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başlayamazlar.

Tümleşik Eğitim Programı:  Toros Üniversitesi bünyesinde öğrenim görmekte olan lisans programı öğrencilerine son sınıfta lisansüstü programlardan ders almalarına imkan vermek üzere tasarlanan tümleşik eğitim (4+1) programıdır. Öğrencilerin, tümleşik eğitime başvurabilmesi için öğrenim gördükleri anadal lisans programında 4. sınıfa geçmiş olmaları, alt sınıflardan sorumlu derslerinin bulunmaması ve Genel Not Ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Tümleşik eğitim kapsamında, güz ve bahar dönemlerinde en fazla ikişer adet olmak üzere toplamda en fazla dört adet yüksek lisans dersi alınabilir. Bu dersler farklı yüksek lisans programlarından alınabilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi