GENEL SEKRETERLİK

Hakkında

Toros Üniversitesi İdari Teşkilatını yönetmek amacıyla kurulmuş olup,  Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşmaktadır.

Genel Sekreter; idari birimlerin başındaki kişidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesine göre; İdari birimlerin koordinasyonundan Rektöre karşı sorumludur.

Görev ve Sorumlulukları;

- Üniversite Mütevelli Heyeti, Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

- Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak.

- Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.

- Üniversite Mütevelli Heyeti, Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

- Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.

- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak.

- Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.

- Genel Sekreterlik’ e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

- Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak.

- Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek.

- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek

- Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.

- Mütevelli Heyet,Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak.

- Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.

- Basın ve Halkla İlişkiler ile Mütevelli Heyetin ve Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.

- Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektör’ ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi