GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi misyonu ve vizyonu doğrultusunda, hukuka dayalı, evrensel ve etik ilkeler ışığında, araştırmacı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile kalite yönetimi ve sürekli gelişme esaslarına bağlı; eğitim, araştırma, girişimcilik,kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini tüm birimlerinde işletmektir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde topluma değer katmak amacı ile eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda Fakültemiz; aşağıda belirtilen kalite politikalarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

 

· Küresel rekabet koşullarına uygun, ülke ve bölge koşullarını dikkate alan, ulusal kalkınmaya katkıda bulunan çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmek, 

· Eğitim-öğretimve bilimsel ve sanatsal araştırmalarda uluslararası standartları temel almak,

· Yükseköğretime özgü gelişmekte olan kalite standartlarını dikkate alarak iç ve dış paydaş hoşnutluğunu ve gelişimini sağlamak,

· Tüm paydaşlar için Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon (yenileşim) faaliyetlerini (çalışmalarını) desteklemek ve yaygınlaştırmak, 

· Başarının arttırılması için ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak,

· Sahip olunan alt yapı ve bilişim teknolojileri ile nitelikli personelin katkıları doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerini, idari süreçleri ve araştırma ortamını sürekli iyileştirmek,

· Kalite Güvence Sistemini Fakültemizin tüm faaliyetlerine rehber edinerek  kalite algısını sürekli iyileştirmek,

· Bilim, kültür, sanat ve tasarım alanlarında yapılacak çalışmalarla bölgenin sosyal, kültürel, toplumsal gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi