İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ


KALİTE POLİTİKAMIZ

 

            Fakültemiz, öğretim verdiği alanlarda, bilimsel araştırma, yayın ve öğretim kalitesi ile Ülkemizdeki önde gelen üniversitelerin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri arasına girmeyi hedeflemekte olup buna uygun aşağıda belirtilen kalite polkalarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede;

*Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik, girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunarak,

*Kalite Güvence Sistemini Fakültemizin tüm faaliyetlerine rehber edinerek ve kalite algısını sürekli iyileştirerek,

*İç paydaşlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştirerek,

*Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun yeterlilikler ile her bölümün akreditasyon belgesi almasını sağlayarak,

*Tüm faaliyetlerde iç ve dış paydaşların beklentilerini en üst seviyede gözeterek,

*Sürekli iyileştirmeye açık bir öğretim sistemi geliştirerek,

*Yönetsel faaliyetlerde adalet, açıklık ve hesap verilebilirlik ilkesini benimseyen, hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eden bir yönetim anlayışını benimseyerek,

*Başta bölgesel olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamayı içselleştirerek,

*Sektör/STK işbirliği ile araştırma/proje geliştirilmesini mensuplarına benimseterek,

*Öğrencileri toplumsal katkıya yönelik projeler geliştirmeye teşvik ederek, 

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi