KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KALİTEKOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Eğitim,bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla,insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine vegeleceğin tasarımına katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversitemizin KalitePolitikası;

 

Geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslararası düzeyde birkurum olarak tanınmayı amaç edinen,

Kalite Güvence Sisteminin üniversitenin tüm faaliyetlerinde rehberedinen ve kalite algısını sürekli iyileştiren,

İç paydaşlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekligeliştiren,

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde ulusalve uluslararası standartlara uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke veuygulamalarını esas alan,

Tüm faaliyetlerde iç ve dış paydaşların beklentilerini en üstseviyede gözeterek sürekli iyileştirmeye açık olan,

Yönetsel faaliyetlerde adalet, açıklık ve hesap verilebilirlikilkesini benimseyen, hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eden,

Başta bölgesel olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeydearaştırma-geliştirme ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan,

 

bir kaliteyönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi