İŞLETME (DOKTORA)

İŞLETME (DOKTORA)

Hakkında

Koşulları ve Kuralları
:
Programa öğrenci kabulü Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar. Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı;
a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders,   seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir.
b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Doktora programlarında enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puana,
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.
c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.   Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.  Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan  öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını  on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.   Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.  
Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin  ilişiği kesilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin  ilişiği kesilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin  ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
İşletme doktora programında, öğrencilerin finans, muhasebe, pazarlama, yönetim ve organizasyon ve üretim alanlarında teorik bilgileri derinleştirilerek, bağımsız olarak araştırma yapma, bilimsel olaylara daha geniş bir bakış açısı ile yorumlayabilme yeteneği kazandırılmaktır. Hem iş dünyasında hem de akademik kurumlarda çalışabilecek nitelikte bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Öğrenme Kazanımları
:
Bilgi Kazanımları

- İşletmenin yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim, muhasebe-finans alanlarına ve diğer disiplinlere ilişkin gerekli ileri düzey bilgilere sahip olma, eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilme,
- İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde meydana gelen faaliyetlerinden ortaya çıkan gelir-gider unsurlarını ve bilançolarındaki varlık ve kaynak kalemlerindeki değişiklikleri kaydedebilme, sınıflayabilme, yorumlayabilme, bununla birlikte ilgili kişi ve gruplara raporlayarak sonuçları analiz edebilme,
- İşletme sorunlarının çözümüne yönelik araştırma yapma, alana ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, stratejiler oluşturabilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve proje hazırlama,
- Girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilebilmesi için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabileceğini ve bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini analiz etme,
- Üretim ile ilgili gerekli stratejileri planlayabilme, uygulayabilme veya denetleyebilme becerisiyle birlikte modern üretim sistemleriyle ilgili bilgileri kullanabilme
- İşletmenin alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olarak öğrenme sürecini yönlendirebilme,
- İşletme değerinin artırılmasını sağlayacak politikaları oluşturma, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçları analiz edebilme, izleyebilme, piyasalarda ortaya çıkan değişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirebilme,
- Yönetim sürecine dair klasik, neoklasik ve modern yaklaşımları bilme, insan kaynağını analiz etme, seçme ve yerleştirme, örgütlerde beşeri ilişkileri düzenleyebilme,
- İşletmenin alanlarından edindiği bilgi ve birikimi, en az bir yabancı dil ile aktarabilme, gerektiğinde ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanabilme,
- İşletmenin alanları ile ilgili dünyadaki değişimleri izleyebilme, yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olma,
- İşletmenin alanları ile ilgili iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahip olma,
- Özel sektör ve kamu sektöründe, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinlik kazanma,

Beceri Kazanımları
1-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin
edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri
yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları
tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme
becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

Kavramsal/Bilişsel/ Uygulamalı
-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme,
-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme,
-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme,
-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler
kazanmış olma.
Yeterlik
1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Kurum için amaç ve hedef belirler.
Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya ulusla arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme,
-Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme,

Öğrenme Yetkinliği
-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
-Türkçe'yi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir.
-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
-Örgüt/Kurum için stratejik plan yapar ve strateji geliştirir.
-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
-Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir.
-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
Mezunların Mesleki Profilleri
:
Mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi