İŞLETME (TEZSİZ)

İŞLETME (TEZSİZ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Program, özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişiği kesilir.

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İşletme (Tezsiz Yüksek Lisans) diploması verilir. .
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, işletme alanında çağdaş bir perspektif kazanma, analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirme fırsatı kazandırmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Ayrıca işletme bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlamak, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışacak öğrencilere işletme yönetimi konularında aranan becerileri kazandırmaktır
Temel Öğrenme Kazanımları
:
Bilgi Kazanımları
Kuramsal
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.

Uygulamalı
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
  Beceri Kazanımları
Kavramsal/Bilişsel
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.

Uygulamalı
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
  Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme      Yetkinliği
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Türkçe'yi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.Mezunların Mesleki Profilleri
:
Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapmaktadırlar.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi