PSİKOLOJİ (TEZLİ)

PSİKOLOJİ (TEZLİ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Alan dışından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programını 2 yarıyıl içinde tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer  alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla  tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin  ilişiği kesilir. Dört yarıyıl içinde en az 24 kredilik 8 ders + seminer dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde ilişik kesilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Dört yarıyıl içinde tez çalışması da tamamlanabilir. Dört yarıyıl içinde derslerini tamamlayan ancak tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye tezi için bir yıl daha süre verilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarı yılıdır. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.Tez savunma sınavı sonucu tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.  Tez savunma sınavında tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin  ilişiği kesilir.  Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli  yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir Bu program, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; ana dilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen psikoloji yüksek lisans mezunu yetiştiren bir programdır.

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Psikoloji Ana Bilim Dalı'nda Psikoloji (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Alan dışından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programını 2 yarıyıl içinde tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer  alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin  ilişiği kesilir

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Bu program, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; ana dilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen psikoloji yüksek lisans mezunu yetiştiren bir programdır.
Temel Öğrenme Kazanımları
:
1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilginin doğruluğunu değerlendirebilmenin ötesinde bu bilgilerle ilişkili olduğu bilinen disiplinler ile psikoloji arasındaki etkileşimi kavrar.
3. Bireylerin yaşadığı dönüşümlerin nedenler ve sonuçları hakkında bilgi sahibidir.
4. Psikolojinin etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) kullanılan analiz tekniklerini, teknolojileri ve bunların uygulamadaki yansımalarını değerlendirir.
5. Psikoloji alanı ile ilgili bilgi birikiminin oluşturulmasında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun hareket eder.
6. Psikoloji alanı ile ilgili belirlediği sorunlarla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekler ve yetkin kişilerle paylaşır.
7. Psikolojinin bilimsel birikimine katkı sağlayabilecek nitelikte ortak çalışmalar yürütür.
8. Psikoloji ile ilgili bilgi ve uygulamaları sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde projelere dönüştürür.
9. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme ve sorgulama yaklaşımını benimser.
10. Psikoloji ile ilgili takip ettiği güncel çalışmaları ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
11. Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar ve ilgili araştırmaların sonuçlarını literatür temelinde değerlendirir.
12. Psikoloji yüksek lisans eğitimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
13. Psikoloji alanındaki ulusal ve/veya uluslar arası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
14.Psikoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme.
15.Psikoloji alanında bir araştırma yürütebilmek için gerekli istatistik bilgi ve becerisine sahip olabilme
16.Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme
17.Psikoloji alanları ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi.
18.Kişilerarası iletişim ve etkileşimin dinamiklerini kavrama ve analiz edebilme becerisi
19.Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
20.İnsan davranış ve bilişsel süreçlerini belirlemek için kullanılacak materyalleri ve deneysel yöntemleri geliştirebilme ve uygulayabilme.
Mezunların Mesleki Profilleri
:
Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.) ile özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında araştırmacı ve yönetici; akademik alandaki kariyerlerine üniversitelerde çalışmalar yürüterek görev alabilmektedir. Ayrıca insan kaynakları bölümlerinde psikoloji meslek alanı ile ilgili çalışmaktadır.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi