SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (TEZLİ)

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (TEZLİ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam dört yarıyıldır.  Dört yarıyıl içinde en az 21 kredilik 7 ders + seminer dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde ilişik kesilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Dört yarıyıl içinde tez çalışması da tamamlanabilir. Dört yarıyıl içinde derslerini tamamlayan ancak tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye tezi için bir yıl daha süre verilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyılıdır. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüyeteslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararıverir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.Tez savunma sınavı sonucu tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.  Tez savunma sınavında tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin  ilişiği kesilir.  Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tez sınavına giriş tarihinden itibarenbir ay içinde tezini enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli  yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İşletme Ana Bilim Dalı'nda Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Bu programdan mezun olabilmek için en az 21 kredilik 7 ders + seminer dersini başarıyla tamamlamak ve tez savunma sınavında başarılı olmak gereklidir.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca işletme bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlayarak, akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak; kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışacak öğrencilere de sağlık kurumlarının işletme yönetimi konularında aranan becerileri kazandırmaktır.
Temel Öğrenme Kazanımları
:
Bilgi Kazanımları
Kuramsal
-İleri araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi
sahibi olma ve bunları kullanma.
- Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel
fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
- Yönetsel karar vermede istatistiksel ve ekonomik
analizler gibi kantitatif analizler yapabilme ve alanı ile
ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal,
 bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket
edebilme.
Beceri Kazanımları
Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı
- Alanındaki Mesleki faaliyet ve projelerde
sorumluluğu altında çalışanların mesleki
gelişimine yönelik etkinlikleri planlama ve
yönetme.
- Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye
yönelik olarak doğru proje yönetimi
tekniklerini kullanma.
- Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve
 bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir
çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu
alanda çalışan diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk
alma.
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü
izleme, değerlendirme ve uygulayabilme
bilgisine sahip olma
- Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri
takip edebilme, toplumsal dönüşümü görme,
anlama, yorumlama ve yaratıcı fikirler üretme
 konusunda yetenek sahibi olma.
- Yönetsel karar vermede istatistiksel ve
ekonomik analizler gibi kantitatif analizler
 yapabilme ve alanı ile ilgili verilerin
toplanması, yorumlanması, uygulanması ve
sonuçlarının duyurulması aşamalarında
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere
uygun hareket edebilme.
- Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme,
 yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi
 temel yönetsel işlevleri kavrama, analiz
etme ve uygulama.
Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili
 konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.)
 durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk
alarak yapıcı çözümler üretme.

Öğrenme Yetkinliği
- Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel
fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
- Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin
temel bileşenlerini, sağlık planlama ve
politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren
aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü ekonomik ve
mali boyutlarıyla değerlendirme, farklı sağlık
sistemlerini birbirleriyle kıyaslama.
- Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme,
yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel
yönetsel işlevleri kavrama, analiz etme ve
uygulama.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanındaki Mesleki faaliyet ve projelerde
sorumluluğu altında çalışanların mesleki
gelişimine yönelik etkinlikleri planlama ve
yönetme.
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili
 sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir
çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu
 alanda çalışan diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk
alma.
- Sağlık Yönetimi alanı ile ilişkili olarak görev
 aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve
 önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak
aktarma, gerektiği durumlarda bunu en az bir
yabancı dili kullanarak yapma.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
- Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili
konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.)
durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk
alarak yapıcı çözümler üretme.
- Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye
yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini
 kullanma.
- Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu
 fikirleri uygulamaya geçirebilmek
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir
çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu
 alanda çalışan diğer meslek grupları ile
 işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk
 alma.
- Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri
takip edebilme, toplumsal dönüşümü görme,
anlama, yorumlama ve yaratıcı fikirler üretme
konusunda yetenek sahibi olma.
- Yönetsel karar vermede istatistiksel ve
ekonomik analizler gibi kantitatif analizler
yapabilme ve alanı ile ilgili verilerin toplanması,
 yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel,
 kültürel ve etik değerlere uygun hareket
edebilme.
- Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin
 temel bileşenlerini, sağlık planlama ve
politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön
veren aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü
ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirme,
farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslama.Mezunların Mesleki Profilleri
:
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi