SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (TEZSİZ)

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (TEZSİZ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen öğrenciler yetiştirmektir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İşletme Ana Bilim Dalı'nda Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezsiz Yüksek Lisans) diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Bu programdan mezun olabilmek üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendini alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi  uzmanı yetiştirmek.
Temel Öğrenme Kazanımları
:
1. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2. Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme becerisi kazanma.
3. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme
4. Sağlık yönetiminde ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama
5. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma
6. Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma
7. Bilimsel araştırma, yayın ve yönetim etik ilkelerine uygun davranmak
Mezunların Mesleki Profilleri
:
Mezun olan öğrenciler, genel sağlık yönetimi alanı başta olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi