BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ)

Hakkında

BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ ANA BİLİM DALI

TEZSİZ  YÜKSEK LİSANS

Programın Hedefleri ve Programda okutulan belli başlı dersler:

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Bilişim Teknolojileri” Yüksek Lisans Programı, öğrencilerini bilişim teknolojileri ve bilişim sistemleri yönetimi konusunda uzmanlaştırmayı hedeflemektedir. Bu program, bilişim teknolojileri ve sistemleri gibi hızlı gelişen bir alanda deneyimli öğretim üyesi kadrosu yardımıyla uzmanlaştırmaya istekli herkese açık bir yüksek lisans programıdır.

“Bilişim Teknolojileri” Yüksek Lisans Programında bilgisayar organizasyonu, veri tabanı sistemleri, web uygulamaları, bilgisayar ağları ve uygulamalı grafik ve tanıtma teknikleri gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Koşulları : Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Gereken Nitelikler.

“Bilişim Teknolojileri” Yüksek Lisans Programında okumak isteyen öğrencilerin Mantık yürütme ve tasarım yeteneğine, Yüksek hayal gücüne, gelişmeye ve öğrenmeye açık, meraklı araştırmayı seven kişiler olması gerekir.

Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları işler

Toplamda 10 ders ve dönem projesi dersinden başarı olan öğrenciler, hazırladıkları yüksek lisans projelerinden de başarılı bulunmaları durumunda gereken ölçütleri sağlamış olacak ve Bilişim Teknolojileri alanında tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Programın amacı

Bu program; eğitim aldıkları disiplin dışında, bilişim alanında kariyer sahibi olmak isteyen bireyleri ve Bilişim Teknolojilerinin belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen profesyonelleri hedef almaktadır. Programın temel amacı, başka alanlarda yetişmiş bu insanlara çalışmalarında gerekecek bilişim altyapısını sağlamaktır. Bu amaçla program gerekli teorik altyapıyı sağlayacak ve sanayinin beklentilerini karşılayacak düzeyde problem çözme yetisini kazandıracak şekilde tasarlanmıştır.

Programın Kazanımları:

- Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinmek

- Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilmek

- Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak

- Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilmek

- Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilmek

- Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilmek

- Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek

- Bilişim Teknolojileri odaklı proje tanımlama ve geliştirmek

- Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilmek

- Proje sürecinde uygun araç ve teknolojileri belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilmek

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi