ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ)

Hakkında

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Yüksek lisans programının amacı ileri endüstri mühendisliği problemlerine çözümler getirebilecek öğrenciler yetiştirmek; endüstride karşılaşılan problemlerin analizi, modellenmesi ve çözülmesi için gerekli bilgiyi öğrencilere sağlamaktır.

Programda Okutulan  Belli Başlı Dersler: Lineer Optimizasyon, Kalite Kontrol, Stokastik Modellerin Mühendislik Uygulaması, İnsan Faktörleri Mühendisliği, Uygulamalı Mühendislik.

Gereken Nitelikler: Her dönem Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği kurallarla öğrenci kabulleri yapılır.

Programın Kuralları :  Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içinde en az 21 kredilik 7 ders + seminer dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişiği kesilir. Dört yarıyıl içinde tez çalışması da tamamlanabilir. Dört yarıyıl içinde derslerini tamamlayan ancak tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye tezi için bir yıl daha süre verilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyılıdır.  Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüyeteslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararıverir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.Tez savunma sınavı sonucu tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.  Tez savunma sınavında tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin  ilişiği kesilir.  Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tez sınavına giriş tarihinden itibarenbir ay içinde tezini enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli  yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir

Mezunların  Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Endüstri Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan kişiler, kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımından, etkin kullanımından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasında sorumludur. Ayrıca; iş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi, ve malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, maliyet ve bütçe kontrolü, kalite yönetimi, iş bilim ve ergonomi alanlarında çalışırlar.

Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı: İmalat ve hizmet sektörlerinde kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması bugün her zamankinden daha önemli bir duruma gelmiştir. Hızla değişen pazar koşullarının firmalar üzerinde oluşturduğu baskı da buna eklendiğinde stratejik ve operasyonel seviyelerde hızlı ve güvenilir kararlar alınması kurumlar için önemli bir yetkinlik haline dönüşmüştür. Programın amacı, Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlayan mühendisler yetiştirmektir. Yaratıcı uygulamalara yönelik olarak program kapsamında, araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini kazandırmanın yanı sıra, mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi de kazandırılmaktadır. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı tezli olup, Bilimsel Hazırlık Programını almak kaydı ile Endüstri Mühendisliği dışındaki disiplinlerden (mühendislik, istatistik, matematik, vb.) öğrencilere de açıktır. Mezunlar; üretim, sağlık, bankacılık, ulaştırma, lojistik, elektronik, eğitim, gıda, pazarlama, sigortacılık gibi pek çok sektörde, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında, araştırma geliştirme (Ar-Ge), finans, üretim akış hattı, kalite kontrol, satış/pazarlama, bilgi işlem, insan kaynakları vb. alanlarda çalışabilirler

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi