LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Enstitümüz, hem misyonunun gereği olarak hem de vizyonunu ve buna bağlı stratejik amaçlarıyla hedeflerini gerçekleştirmek için, aşağıdaki temel politikaları uygulamayı esas almaktadır:

           a.         Eğitim ve Öğretimde Uluslararası Kalite:Tüm lisansüstü programlarında; ders programlarının oluşturulmasında, ders içeriklerinin hazırlanmasında ve derslerin işlenmesinde uluslararası kalite düzeylerini esas almaktadır. Bu kapsamda, ana bilim dallarının liderliğinde, lisansüstü programların içerikleri, dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir iyileştirme ve geliştirme içinde olmalıdır. Böylece, enstitü mezunları, onlara kazandırılacak bilgi ve becerilerle, sadece ulusal boyutta değil, uluslararası ölçekte aranan yetenekler haline geleceklerdir. Bu politikanın gereği olarak, öğrencilerin teorik bilgilerle donatılmasının yanı sıra, çalışma dünyasının ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği yeteneklerle de donatılması esastır.  Bu nedenle, güçlü bir eğitimin gerektirdiği tüm bileşenlerin (öğretim elemanı,ders tasarımı, ders araç ve gereçleri, kütüphane, uygulama ortamları gibi)eksiksiz sağlanması için uygun önlemler alınacaktır.

           b.         Araştırma ve Yayın: Üniversitenin"araştırmacı bir üniversite kimliği kazanma"  hedefi doğrultusunda, en az bir lisansüstü programda, gelecek 10 yıl sonunda,araştırmalarıyla ve yayınlarıyla tanınır bir enstitü hedefine ulaşmalıdır. Bu politikanın uygulanmasının asli unsuru, yüksek lisans ve doktora tezleri ile seminer ve proje araştırmalarında, öğretim üyesinin aktif katılımının ve üniversite araştırma destek sisteminin etkin bir şekilde işletilmesinin sağlanmasıdır. Araştırmaların topluma ve bilime katkı sağlaması için,enstitünün çeşitli toplum kesimleri ile sürekli ilişki içinde olması ve ortak projeler yürütmesi bu politikanın başarı şansını yükseltecektir. Bu amaçla,enstitü danışma kurulu faaliyetlerine önem verilecektir.

           c.         Öğretim Kadrosunun Geliştirilmesi: Güçlü bir eğitimin en başta gelen unsuru yeterli ve yetkin öğretim elemanlarıdır. Bu kadro, etkin iç süreçlerle desteklenmelidir. Enstitü, tüm programlarında,akademik kadronun kendilerini geliştirmeleri için her türlü ortamı hazırlamak ve katkıyı sağlamak amacındadır.

           ç.         Öğrencilerin Kendini Geliştirmesi: Enstitünün misyonu öğrencilere mesleki bilgi ve görgü kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerin kendi yeteneklerinin farkına varmasını ve bunları geliştirme fırsatlarıyla donatılmasını sağlamaktır. Bu politika doğrultusunda, lisansüstü öğrencilerin üniversitenin kültür, sanat ve spor alanlarındaki topluluk oluşturma ve toplulukları çeşitli faaliyetlerle aktif katılımları desteklenecektir.

            d.        Toplumsal Sorumluluk: Enstitü, toplumdan aldığını daha fazlasıyla topluma verebilmek için, içinde bulunduğu toplumun sorunlarına ilgi göstermek, araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek zorunda olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, Enstitü, derslerinde ve araştırmalarında, toplum yöneticileri ile yakın bir iş birliği içinde, tez, seminer ve proje çalışmalarının yanı sıra diğer araştırmalarını, önemli ve öncelikli olduğu değerlendirilen alanlara yönlendirmek amacındadır.

            e.        Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi: Çevremizi çocuklarımızdan ödünç alarak kullandığımız gerçeği ve onlara yaşanabilir bir gelecek oluşturma ve çevre yaratma bilinciyle, Enstitü, her faaliyetinde,öncelikle kampüs içinden başlayarak, çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini öncelikli konu olarak dikkate alacaktır.

            f.         Tanıtım: Enstitü, Toros Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınma derecesinin yükseltilmesi ve üniversiteler arasında saygın bir yer kazanabilmesi hedefi doğrultusunda, öğretim elemanları ve öğrencileriyle, çeşitli sosyal ve kültürel toplumsal faaliyetlere katılmalı ve katkı sağlamalıdır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi