MİMARLIK (TEZLİ)

MİMARLIK (TEZLİ)

Hakkında

Mimarlık

 Tezli  Yüksek Lisans Programı 

Programın Amacı: Mimarlık, mekan ve kent kapsamında tasarım alanlarında ihtiyaç duyulan araştırma ve tez çalışmalarıyla bölgesel ihtiyaçlara yanıt verebilmek, gerek özel gerekse de kamu sektörü ile eğitim alanlarında gelişme sağlayıcı düşünce ve kültür yapısına katkı koyabilmeyi  hedeflemektedir.

Programda çalışılan konu alanları ve yürütülen dersler: Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programında çalışan alt başlıklar olarak; Mimari Tasarım, Mimarlık Kültürü, Bina Tipolojileri, Mimarlık Kuramları, Mimarlık Tarihi, Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı, Yapı ve Teknoloji, Yapım Yönetimi, Sürdürülebilir Gelişme, Konut Tasarımı ve Mekanizmaları, Çevresel ve Ekolojik Tasarım ve Teknolojileri, Mimarlıkta Sanallık, Parametrik Tasarım ve benzeri konular önerilmektedir. Program zorunlu ve seçmeli olmak üzere, en az 21 krediden koşuluyla 7 adet ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Açılan derslerden bazıları ise Mimarlıkta Güncel Söylemler, Çağdaş Mimarlık, Mimari Estetik, Konut: Mekân Tasarım Kuram, Kentsel Tasarım ve Kamusal Alan, Kentsel Peyzaj Tasarımında Yeni Yaklaşımlar, Araştırma Yöntemleri, Yapım Yönetimi, Bina Ekonomisi, Mimarlıkta Matematik Modelleme başlıklarını taşımaktadır.

Gereken  Nitelikler: Her dönem Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği kurallarla öğrenci kabulleri yapılır. Toros Üniversitesi Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir. Bir adayın yüksek lisans programına başvurusunda başarılı kabul edilebilmesi için, ALES ve lisans not ortalamalarının yanı sıra, yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat ile değerlendirilecek bir potansiyele sahip olması gerekmektedir. Lisansüstü programlara yapılan başvurular,  Mimarlık Ana Bilim Dalı Başkanlığı oluşturduğu kabul jürileri tarafından değerlendirilir.

Programın kuralları : Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içinde en az 21 kredilik 7 ders + seminer dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişiği kesilir. Dört yarıyıl içinde tez çalışması da tamamlanabilir. Dört yarıyıl içinde derslerini tamamlayan ancak tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye tezi için bir yıl daha süre verilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyılıdır.  Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüyeteslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararıverir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.Tez savunma sınavı sonucu tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.  Tez savunma sınavında tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin  ilişiği kesilir.  Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tez sınavına giriş tarihinden itibarenbir ay içinde tezini enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli  yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir


Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlarımız mimarlıkta yüksek lisans çalışması yapmış unvanını alacaklardır. Farklı dallardan gelen mezunların kabul edildiği program, mezun olunan lisans dalına göre kişilere mimarlık alanında düşünsel ve uygulama ile ilgili faydalar sağlayacaktır. Mimarlık mesleği ile ilintili olarak daha ileri bilgi ve görgü birikimi sağlamış yurttaşlar olarak, mimarlık alanında uygulamalarda, belediyelerde, meslek kuruluşlarında, meslek odalarında ve akademik alanlarda –her bir alanın geçerli kurallarına uygun olarak- bu unvanı taşımakta yetkili kılınacaklardır.

 

Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı: Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürü ile yoğrulmuş, kuramsal ve uygulamalı öğretim ve eğitimin yanında, sanatın değer ve anlam kazandırıcı katkısıyla kendini geliştirecek, özgür, bilgili, ufku açık yaratıcı, çağdaş düşünen ve üreten bireyler yetiştirecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılmış olan ve diğer sanat dallarına da açık olan yüksek lisans programı kapsamında nitelikli mimarların, uzmanların yetiştirilmesiyle mimarlık ve yapı sektörü ile üniversite ortam ivme kazanacaktır. Yerel gereksinimler ve küresel bilgi iletişim teknolojilerinin değişim ve gelişimlerine yönelik araştırma alanları ve ders grupları her akademik dönemde güncellenerek program geliştirilecektir.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi