MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (TEZSİZ)

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (TEZSİZ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendislerin ve teknik elemanların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü görevleri örnek olarak verilebilir. Bu programın amacı, mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanları bu görevlere hazırlamaktır.

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi(Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Bu tezsiz yüksek lisans programı özel ve kamu sektöründe çalışan mühendislik ve fen bölümlerinden mezunlarına yönelik bir programdır. Eğitim programında 30 kredilik 10 ders ve proje dersi bulunmaktadır. Bu programda öğrencilere daha çok uygulamalı ve vakıa analizi ağırlıklı bir eğitim uygulanmaktadır. Öğrencilerin etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları amaçlanmaktadır. Programın temel konuları arasında stratejik teknoloji yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları mühendisliği, tedarik zincirleri, bilgi yönetimi, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi yer almaktadır.
Temel Öğrenme Kazanımları
:
Bilgi Kazanımları
Kuramsal
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama.
 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi.
Beceri Kazanımları
Kavramsal/Bilişsel
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme

Uygulamalı
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama.
Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma.
 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma

Öğrenme Yetkinliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme.
 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme.
 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
Mezunların Mesleki Profilleri
:
Yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendisler ve teknik elemanların mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi