İNTÖRN MÜHENDİSLİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

İNTÖRN MÜHENDİSLİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Üniversitemiz Senatosunun 28/08/2015 tarih ve 5/29 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Toros  Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörn Mühendislik Dersi)  Esasları” kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize bağlı bölümlerde okuyan öğrencilerin eğitimleri süresince teorik derslerinin yanı sıra mesleki beceri ve yeterlilik kazanımlarını sağlamak üzere 8 (sekiz) yarı yılık eğitim-öğretimlerinin 1 (bir) yarıyılını işyerinde yapmak amacıyla “Uygulamalı Mühendislik (İntörn  Mühendislik)” dersi uygulanmaya başlanmıştır.

İntörn Mühendislik: Mühendislik eğitimindeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak, en az 70 iş günü) sanayide geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır. İntörn mühendislik bir “staj” değildir. Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayide mühendis gibi görev almak ve çalışmalara katılmaktır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerin ders müfredatlarının son yarıyılında (8. Yarıyıl) “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Dersi”nin sanayi/sektör de uygulamalı olarak yapılmaktadır.

İntörn Öğrenci Olma Koşulları: Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin eğitim-öğretim müfredatlarında 7(yedi)'inci yarıyılını tamamlayan ve genel not ortalaması (GNO) en az 2.00 olan her öğrenci "İntörn Öğrenci" olarak adlandırılır.  Bu koşulların sağlayan öğrencilerden İş Sağlığı ve Güvenliği derslerini başarmış ve Stajını yapmış öğrenciler Uygulamalı Mühendislik (İntörn) dersini alabilir.

Devam  ve Başarı Durumu: İntörn Mühendislik" dersine final süresi dahil olmak üzere bir yarıyıl (yetmiş işgünü) eğitim-öğretim dönemini kapsar ve devam zorunluluğu iş günü üzerinden %100’dür. Yarıyıl bitiminde ilgili danışman öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi, İntörn yapılan işyeri temsilcisinin görüşü doğrultusunda "Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin Başarı Notuna ilişkin ilgili maddelerinde tanımlanan harf notlarından birisi "İntörn Mühendislik Dersini Başarma Esasları" çerçevesinde verilir. Başarı notu en az CC alan bu dersten başarılı sayılır.

İntörn Mühendislik Başvuru Formları Esaslar sayfasında yer almakta olup linki aşağıdadır.

https://www.toros.edu.tr/icerik/intorn-muhendislik-ve-uygulamali-egitim-esaslar

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi