ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıkça Sorulan Sorular

Ücretleriniz  nelerdir?

 ÖğrenimÜcretleri Mütevelli heyetimizce her yıl için yeniden belirlenmektedir.Belirlenen ücretler https://www.toros.edu.tr/icerik/ogrenci-ucretler websayfamızda Mali İşler Müdürlüğümüzce yayınlanmaktadır.

Peşin ödemelerde  indirimvar mı?

 Evetvar. Peşin ödemelerde % 5 indirim yapılmaktadır. Ayrıca Özel Toros liselerindenmezun olanlara % 50, Mersin Liselerinden mezun olanlara da % 10 indirimuygulanmaktadır.

Kamu çalışanlarına yönelik (polis, öğretmen vb.) indirimleriniz var mı? 

 Hayır.Yok

Bursluluk durumu  nedir?Burs kesilme koşulu nelerdir?

Üniversitemiz,  (Tam Burslu) %100, ve (Yarı İndirimli) %50olmak üzere 2 farklı burs olanağı sunabilmektedir. Burslar, Öğrenci Seçme veYerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavısonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafındanyerleştirilen öğrencilere tanınır. Burs süresi Fakültelerde Hazırlık + 4 yıl,Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda 4 yıl, Meslek Yüksekokulunda ise 2 yıldır.

Normal eğitim-öğretim süresinin sona ermesi, Disiplin Yönetmeliğinegöre “Öğrencinin Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası” almış olması halindeverilen eğitim-öğretim bursu kesilir.

Yaz okulu  ücretleriniznelerdir? Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

Yaz okulu ücretleri her yıl Mütevelli Heyetimizin alacağı kararabağlı olarak kredi üzerinden hesaplanır. En fazla 3 (üç) ders alınabilir. 

Üniversiteye ait yurt  varmı?

Üniversitemize ait yurt 79 kişilik yurt bulunmaktadır.Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında, özel yurtlarda veya evlerdekonaklamaktadırlar. Bahçelievler ve 45 Evler kampüslerimiz şehir merkezindebulunduğundan servise ihtiyaç duyulmamaktadır.

Kayıt dondurma işlemi için ne yapmalıyız? Ücret ödüyor muyuz?

(1) İngilizceDili Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm sınıf ve yarıyıllardakiöğrencilerin izinli sayılma (kayıt dondurma) başvurusu Toros ÜniversitesiHazırlık Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi ve Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğininilgili maddelerine göreyapılabilir.

(2) Akademiktakvimde belirtilen eğitim-öğretim yılı başlangıcından bir ay önce izinlisayılma için başvuru yapan ve talebi akademik birimin yönetim kurulu tarafındanuygun görülen öğrenci o yarıyıla veya yıla devam etmiş sayılmaz ve öğrenimbedeli ödemekle yükümlü değildir.

(3) Bumaddenin 2'inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde kayıt dondurma başvurusuyapmayan ancak eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce başvuru yapan vebaşvurusu kabul edilen o yarıyılın öğrenim bedelinin sadece yarısını ödemekleyükümlüdür. Bu bedel sonraki yarıyılların öğrenim bedelinden mahsup edilir.

(4) Eğitim-öğretimyılının başlangıcından sonra başvuru yapan öğrenci o yarıyıla devam etmişsayılır ve o yarıyılın öğrenim bedeli sonraki yarıyılın veya yılın öğrenimbedeline sayılmaz veya iade edilmez.

Hazırlık Okulu (İngilizce) zorunlu mu?

 Eğitimdili % 30 ve %100 İngilizce olan bölümlerde Hazırlık zorunludur. Öğrenci İsteğebağlı Hazırlık okumak isterse lisans programının ücretini öder. Güzel SanatlarFakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve MYO da Hazırlık Okulu zorunludeğildir.

 Hazırlık sınıfında başarısızolursam, tekrar hazırlık sınıfında okumam  mı gerekiyor? 

Yabancı  dille eğitimverilen (asgari % 30 ya da % 100) bölümlerdeokumaya hak kazandığı halde muafiyet hakkı kazanamamış veya hazırlık sınıfıeğitiminin ikinci yarıyılı sonunda başarısız olmuş öğrencinin isteği üzerine;

Üniversiteyle ilişiği kesilir ve istemesi halinde ÖSYM tarafından bir başka üniversitede veya kaydınınbulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğerprogram bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancakbunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye girişpuanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandandüşük olmaması gerekir.

Hazırlık sınıfı eğitimine bir akademik yıl daha tekrar etme hakkıverilir. Bu eğitim sonunda da başarısız olan öğrencinin üniversiteyle ilişiğikesilir ve istemesi halinde ÖSYM tarafından birbaşka üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçeolan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakınprogramlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yılitibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programakayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

Öğretim dili Türkçe olmaklabirlikte programında kısmen ya da tamamen yabancı dille okutulan seçmeliderslere yer verilen fakülte, enstitü, yüksekokul veyameslek yüksekokulu öğrencileri, hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonunda veyaisteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde takip eden akademik yılsonundayapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile önlisans, lisans velisansüstü programlara devam edebilirler.

Uzaktan eğitim  programıvar mı?

 Hayır.Yok.

Devam zorunluluğu var  mı?

Yasa gereği devam mecburiyeti vardır. Devammecburiyeti Tüm bölümlerde %70, hazırlık okulunda % 80’dir.

Kurum içi yatay geçiş  varmı?

 Kurumiçi Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans DüzeyindekiProgramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası KrediTransferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G.: Tarih 24.04.2010, Sayı 27561 ) çerçevesinde yapılır. 

Dikey geçiş sınavı  ilegelen öğrencilerin devam zorunluluğu var mı?

Devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğu en az %70’dir. Aksihalde dönem kaybı olur. Dikey Geçişle öğrenim dili İngilizce olan bölümlereyerleştirilen öğrenciler Hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olurlarsaeğitimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlar 1 yıl Hazırlık okumak vebaşarmak zorundadırlar.

Dikey geçiş sınavı  iletercih yaparsam kaçıncı sınıftan başlarım?

 Eğitimdili Türkçe olan bölümlerde Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınıftan,Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce olan bölümlerde Hazırlık + Fakülte YönetimKurulunun belirleyeceği sınıftan başlanır.

DGS ile gelen öğrencilerin bursluluk süresi kaç yıldır?

Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde Fakülte Yönetim Kurulununbelirlediği sınıftan, Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce olan bölümlerdeHazırlık + Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınıftan itibaren geçensüredir.

Formasyon eğitimi veriliyor mu?

 ÜniversitemizdeEğitim Fakültesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Formasyon Eğitimiverilememektedir.

Ders muafiyetleri  nasılyapılmakta?

 ÖğrenciEğitim Öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 iş günü içinde BölümBaşkanlığı’na başvurur. Öğrencilerin transkripti fakülte yönetim kurulutarafından incelenir. Kredisi ve içeriği uygun olan derslerin intibakı yapılır.Muaf sayılan derslerin harf notu transkriptlerine işlenir ancak muaf derslerinnotu yarıyıl not ortalamasında dikkate alınmaz. Genel not ortalamasına katılır.

İngilizce Hazırlık muafiyet sınavından 100 üzerinden 60 puan alanöğrenciler bölüme geçerler. Ayrıca hazırlık eğitimi alıp başarılı olduğunubelgeleyen öğrenciler de İngilizce hazırlıktan muaf tutulurlar.

 Ders Seçimimi yaparkennelere dikkat etmeliyim?

 Derskaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir. Önceliklealttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılmasıgerekir. Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersleralınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilenderstir.

Sınav sonuçlarına itiraz etmehakkım var mı?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç15 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, dekanlığa/ yüksekokul müdürlüğüneverilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılaninceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulukararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinindilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciyeyazıyla bildirilir. İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihindenitibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.

 Öğrencililiğimle ilgiliherhangi bir konuda sorunum olursa ne  yapmalıyım?

 Birsorununuz olursa öncelikle bunu öncelikle Danışman Hocanızla,fakülte/yüksekokul sekreterliği, daha sonra dersin hocası, cevap alamazsanızbölüm başkanı ile görüşmeniz gerekir. Tüm bunların sonucunda da sonuçalamazsanız Dekan/Yüksekokul Müdürü veya Meslek Yüksekokulu Müdürü ilegörüşebilirsiniz

Üst yarıyıllardan dersalabilirmiyim?

 Genelnot ortalaması en az 2.50 olan ve alt yarıyıllardan tekrar dersi olmayanöğrenciler kredi sınırları içinde danışman onayıyla ön koşullu dersler hariçüst sınıftan ders alabilir.

İngilizce Hazırlık Programızorunlu mu?

 Üniversitemizdeöğretim dili İngilizce olan programlarda, (MühendislikFakültesi İktisadi, İdari ve  Sosyal Bilimler Fakültesi bölümlerindeİngilizce hazırlık programı)zorunlu, diğer tüm lisans ve Ön lisansprogramlarında isteğe bağlı olarak okutulmaktadır.

 Muafiyet Sınavları nezaman yapılıyor?

Muafiyet sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerdeyapılır. Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyetsınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendiistekleri ile muaf tutulur.

Daha önce başarılı olduğumderslerden muaf sayılmam için ne yapmalıyım?

 Fakülte/ Yüksekokulundaki bölümüne Muafiyet Başvuru Formu ile kayıt yaptırdığı eğitim öğretimyılının başlamasından itibaren en geç 15 iş günü içerisinde başvurulur.

Danışmanlarımdan hangi konudayardım alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardımalabilirsiniz.

Sınav sonucuna (Sınav Notuna)itiraz edebilir miyim? Nasıl?

 Öğrencilersınav sonuçlarının Akademik Takvimde Rektörlüğe bildirileceği belirtilen gündenitibaren en geç 15 gün içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak itirazedebilirler. İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretimelemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geçüç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarakDekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.

Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile ve ÖBSde yetki verilen birimce ÖBS ne işlenir.

Onbeş günlük sürenin bitiminden sonra, gerek öğrencinin gereksedersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleriişleme konulmaz.

 Çift Anadal Başvurularınınasıl ve nereye yapabilirim?

 Başvuruanında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az3.00 olan ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tümdersleri başarmış olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarısıralaması itibari ile en üst %20 sinde bulunan öğrenciler ikinci anadaldiploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarıncayükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlarkapsamında başvuru yapabilir

Başvurular Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine yapılmaktadır.

Yandal Başvurularını nasıl venereye yapabilirim?

 Yandalprogramına başvuran öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisansprogramındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve anadal programındakigenel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir

Başvurular Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine yapılmaktadır.

 Erasmus, Mevlana veFarabi Programlarına nasıl Başvurabilirim?

 Sözkonusu eğitim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için www.toros.edu.tr/sayfas/uluslararasiofis linkinitıklayınız.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi