SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TORSEM Faaliyet Alanları

·      İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim vesertifika programları açmak,

·      Kampus içinde ve dışında halkın katılımına açıketkinlikler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

·      İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgigruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

·      Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarakhazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

·      Uzman konuşmacıların sunacakları seminer,konferans ve benzeri toplantıları organize etmek,

·      İlgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlüeğitsel çalışmaların organizasyonunu ilgili birimle işbirliği içinde yapmak,

·      Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzelkişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarlaişbirliği yapmak,

·      Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerleortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,

·      Üniversite personeli veya Üniversite dışı kurumve kuruluşların personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,

·      Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel,sosyal ve kültürel yayın yapmak,

·      Genel katılıma açık, halka yönelik etkinliklerorganize etmek,

·      Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilenve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi