TOPLUMSAL KATKI PROJELERİ

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler başvurabilir?

Toros Üniversitesinde eğitim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademik ve idari personel başvurabilir.

Proje başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 

Proje başvuruları yılın istenilen zamanında formlar sekmesinde veya Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında bulunan proje başvuru formu üzerinden mail aracılığı ile gerçekleştirilir.

Proje ne zaman kesinleşir?

Proje Koordinasyon Komisyonu Proje başvurularını ön incelemeden geçirir ve gerekli olması durumunda proje için değerlendirme jürisi belirleyip görüş alır. Gelen başvuruları değerlendirerek projenin desteklenip  desteklenmediği kararını Rektörlüğün onayına sunar, Proje yürütücülerinden, gerekli olması durumunda altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir ve jüri üyelerine gönderir. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar. Ara raporlara göre proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi sonlandırabilir ya da desteklenmesine karar verilen projeleri Rektörün onayına sunup kesinleştirir.

Projelerin değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenir?

İstenen formatta hazırlanarak başvurusu yapılan standart projeler, Komisyon tarafından ön değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucunda gerekli görüldüğünde, ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla değerlendirme jüri üyelerine gönderilir. Komisyon gerekli gördüğü zaman üniversite içinden veya dışından jüri seçebilir. Jüri üyelerinin belirlenmesinde, üniversitedeki bilim dalları arasında bir dengenin bulunması göz önünde bulundurulur. Komisyonda alınan kararlar, Rektörün onayı ile kesinleşir. Onaydan çıkan yazı Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, bilgi için ilgili birime ve proje sahibine tebliğ edilir.

Ara rapor sunumu nasıl yapılır? 

Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde; proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde Komisyona sunar. 

Üniversite tarafından desteklenen toplumsal katkı projelerinin uygulanacağı yerler nerelerdir? 

Aşevi, huzurevi gibi sosyal hizmet alanları, belediyelere bağlı birimler, cezaevleri ve çocuk ıslahevleri, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı merkezler, yetiştirme yurtları, hayvan barınakları, kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar (Kızılay, Yeşilay, TEMA, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Verem Savaş Derneği gibi). Kütüphaneler, meslek odaları, muhtarlıklar, müzeler ve ören yerleri, Okul-aile birlikleri, organize sanayi bölgesi ve sanayi kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri, rehberlik Araştırma merkezleri, resmi ve özel hastaneler, resmi ve özel okullar, (özellikle zihinsel engelliler okulu, görme engelliler okulu, işitme engelliler okulu).

Sonuçlara ne zaman ve nasıl ulaşabilirim? 

Her yılın sonunda komisyon tarafından desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgiler, Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi