TOROS HAKKINDA

MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYONUMUZ

“Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmak”

Toros Üniversitesi kendisini eğitim, araştırma ve topluma hizmete adamış bir yüksek öğretim kurumudur.

Toros Üniversitesi geleceğin iş gücünü yetiştirmeyi ve onları öğrenen bir beyin ve sorgulayıcı düşünme becerileri ile donatmayı; onları yerel ve küresel sorunlara duyarlı kılmayı; onları uluslar arası standartları sağlamayı ve bilimsel, teknolojik ve kültürel buluşlara katkıda bulunmayı; ve onları çağdaş ve evrensel değerlerin ve etik değerlerin güçlü destekçileri olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi misyonunu gerçekleştirmek için bilimde işbirliğine, etkin, yaratıcı ve sürekli öğrenmeye ve küresel vatandaşlığa ve kapsayıcı kültüre önem verir.

Toros Üniversitesi çağdaş toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi araştırmada ve lisansüstü eğitimde belirlenmiş alanlarda adres olmayı hedefler.

Toros Üniversitesi belirli alanlara odaklanarak topluma hizmette toplum ile bütünleşmeyi ve topluma öncülük etmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi ülkenin ve bölgenin tercih edilen üniversitesi olmayı kendisine görev addeder.

VİZYONUMUZ

“Geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite”

Toros Üniversitesi geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslar arası düzeyde bir kurum olarak tanınmayı amaç edinmiştir. Toros Üniversitesi bu amaca ulaşmak için:

Seçilmiş akademik alanlarda ve yeni disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir.

Öğrencilerini hızla değişen ve karşılıklı bağımlığın gittikçe arttığı bir dünyanın liderleri olmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır.

İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler.

Dünya düzeyinde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Akademik Mükemmeliyet ve Akademik Etki

Yüksek kalitede eğitim ve araştırma

Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim

Yaratılık ve yenilikçilik

Geleceğe odaklanma

Kapsayıcılık, Çeşitlilik, Dürüstlük ve Açıklık

Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi

Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük

Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı

Akademik özgürlük ve sorumluluke

Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı

Paylaşılan yönetişim

Etkin Yönetim

Vizyoner liderlik ve çeviklik

Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme

Sürdürülebilir üretkenlik

Örgütsel ve bireysel öğrenme

Güçlü altyapı ve sistemler

Akademik etki, üniversitede yürütülen eğitim, araştırma ve çalışmaların bilime, yaşama, sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma yansıyan somut sonuçları olması demektir.

Eğitim ve araştırmada doruk, eğitim ve araştırmanın uluslararası standartlarda, modern altyapı ve yöntemlerle, güçlü bir akademik kadro ile ve akademik etkisi olan alanlarda yapılması demektir.

Yaşamları değiştiren ve anlamayı derinleştiren bilim, bilimsel değeri yüksek araştırma demektir.

Yaratıcılık ve yenilikçilik bilimsel çıktıların yaşama aktarılması demektir. Yaratıcılık, yeni fikirler ve yeni çözümlerin gelişmesi için uygun bir akademik iklim yaratmak demektir.

Geleceğe odaklanmak, uzun vadeli yükümlülüklere girmek demektir.

Vizyoner liderlik, hedefler koymak ve başarım için stratejiler geliştirmek demektir.

Çeviklik, dinamizm ve gereksinimlere hızlı ve esnek cevap vermek demektir.

Kapsayıcılık insana saygı, başkalarını dışlamamama, başka fikirler saygı, hoşgörü, birlikte yaşama ve paylaşma demektir.

Çeşitlilik, kültürde, inançlarda, akademik konuların seçiminde ve etkinliklerde çeşitlilik demektir.

Sosyal sorumluluk, topluma hizmet demektir.

Örgütsel ve bireysel öğrenme, bilginin paylaşımı ve sistematik yöntemler kullanmak suretiyle örgütsel ve bireysel performansın arttırılması demektir.

Örgütsel ve bireysel öğrenme, insan kaynaklarına değer vermeyi ve sistem perspektifini gerektirir.

Sürdürülebilir üretkenlik, sonuçlara odaklanmak ve değer yaratmak demektir.

Paylaşılan yönetişim iç ve dış paydaşların yönetişime etkin bir biçimde katılması demektir.

Toros Üniversitesi’nin temel değerleri öğrenci merkezli, öğrenme yönelimli bir eğitsel ortam kurulmasını, bütün paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesini ve yüksek performansa ulaşılmasında yönlendirir.

Toros Üniversitesi’nde kültürel çeşitliliğe önem verilir. Kültürel çeşitlilik için uluslararasılaşma dâhil çeşitli yöntemler kullanılır.

Örgütsel ve bireysel öğrenme ve sürekli üretkenlik temel değerlerinin bir uzantısı kalite kültürüdür. Toros Üniversitesi’nde kurumsal kültürün bir parçası olarak kaliteye önem verilir.

Örgütsel ve bireysel öğrenme ve sürdürülebilir üretkenlik temel değerlerinin bir diğer uzantısı insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Toros Üniversitesi insan kaynaklarının geliştirilmesini sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görür.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi